Category: CodeEngn

[CodeEngn] Basic RCE – Level 10 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 10

http://codeengn.com/challenges/basic/10 After finding the OEP, find the OPCODE of the branch instruction going to the “goodboy routine” The solution should be in this format : OEP + Serial EX) 00400000EB03 Kiểm tra bằng PEiD,...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 09 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 09

http://codeengn.com/challenges/basic/09 Find the StolenByte Ex) 75156A0068352040 Kiểm tra bằng PEiD ta thấy Packer là UPX. Đặt BP tại câu lệnh JMP huyền thoại ở 00407387, F9, F8:

Một dãy dài những dòng bị...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 08 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 08

http://codeengn.com/challenges/basic/08 Find the OEP Ex) 00400000 Bài này quá nhàm chán, chúng ta có thể dùng PEiD Generic OEP Finder để có được kết quả. → flag = 01012475.

[CodeEngn] Basic RCE – Level 07 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 07

http://codeengn.com/challenges/basic/07 Assuming the drive name of C is CodeEngn, what does CodeEngn transform into in the process of the serial construction Lần theo goodboy, ta thấy đoạn mã kiểm tra như sau:

Có...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 06 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 06

http://codeengn.com/challenges/basic/06 Unpack, and find the serial. The solution should be in this format : OEP + Serial Ex) 00400000PASSWORD Kiểm tra thấy bị pack bằng UPX. Lần này thì chúng ta sẽ unpack bằng...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 05 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 05

http://codeengn.com/challenges/basic/05 The registration key of this program is? Kiểm tra bằng PEiD thấy file bị pack bằng UPX. Tuy nhiên không cần giải nén cũng được. Đặt BP tại lệnh JMP huyền thoại: F9,...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 04 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 04

http://codeengn.com/challenges/basic/04 This program can detect debuggers. Find out the name of the debugger detecting function the program uses. Xét theo logic, dựa vào vị trí của bài cũng như cấp độ của toàn bộ...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 03 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 03

http://codeengn.com/challenges/basic/03 What is the name of the Visual Basic function that compares two strings? Câu này Google thì hơi khó, chúng ta search trong file .exe mà task cung cấp sẽ tốt hơn, mình...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 01 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 01

http://codeengn.com/challenges/basic/01 What value must GetDriveTypeA return in order to make the computer recognize the HDD as a CD-Rom Google hàm GetDriveTypeA: GetDriveType function Return value The return value specifies the type of drive, which...