Category: CTF Sites

[CodeEngn] Basic RCE – Level 11 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 11

http://codeengn.com/challenges/basic/11 Find the OEP. Ex) 00401000 / Find the Stolenbyte. Ex) FF35CA204000E84D000000 The solution should be in this format : OEP + Serial Ex ) 00401000FF35CA204000E84D000000 Bài này chính là bài 9, chỉ khác...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 10 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 10

http://codeengn.com/challenges/basic/10 After finding the OEP, find the OPCODE of the branch instruction going to the “goodboy routine” The solution should be in this format : OEP + Serial EX) 00400000EB03 Kiểm tra bằng PEiD,...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 09 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 09

http://codeengn.com/challenges/basic/09 Find the StolenByte Ex) 75156A0068352040 Kiểm tra bằng PEiD ta thấy Packer là UPX. Đặt BP tại câu lệnh JMP huyền thoại ở 00407387, F9, F8:

Một dãy dài những dòng bị...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 08 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 08

http://codeengn.com/challenges/basic/08 Find the OEP Ex) 00400000 Bài này quá nhàm chán, chúng ta có thể dùng PEiD Generic OEP Finder để có được kết quả. → flag = 01012475.

[CodeEngn] Basic RCE – Level 07 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 07

http://codeengn.com/challenges/basic/07 Assuming the drive name of C is CodeEngn, what does CodeEngn transform into in the process of the serial construction Lần theo goodboy, ta thấy đoạn mã kiểm tra như sau:

Có...

[OverTheWire] Natas – Level 22 0

[OverTheWire] Natas – Level 22

http://natas22.natas.labs.overthewire.org/ only admins can reveal the password… Nhấn View sourcecode:

Do không hiểu cơ chế của cái hàm header() nên mình rơi vào bế tắc, rất cảm ơn Nam Tóc Xù đã hint mình bài này Thực chất...

[OverTheWire] Natas – Level 21 0

[OverTheWire] Natas – Level 21

http://natas21.natas.labs.overthewire.org/ Note: this website is colocated with http://natas21-experimenter.natas.labs.overthewire.org You are logged in as a regular user. Login as an admin to retrieve credentials for natas22. Nhấn View sourcecode:

Thua, đố làm được Chuyển...

[OverTheWire] Natas – Level 20 0

[OverTheWire] Natas – Level 20

http://natas20.natas.labs.overthewire.org/ You are logged in as a regular user. Login as an admin to retrieve credentials for natas21. Nhấn View sourcecode:

Chúng ta sẽ đi lần lượt theo quy trình xử lý của...

[OverTheWire] Natas – Level 19 0

[OverTheWire] Natas – Level 19

http://natas19.natas.labs.overthewire.org/ This page uses mostly the same code as the previous level, but session IDs are no longer sequential… Please login with your admin account to retrieve credentials for natas20. Không có View sourcecode,...