Category: Sharif University CTF Quals 2013

[Sharif University CTF Quals 2013] one Line encoder For Specialist pRogrammer (crypto200) 0

[Sharif University CTF Quals 2013] one Line encoder For Specialist pRogrammer (crypto200)

  Có thể để ý ngay những chữ viết hoa trong tên bài, nó là LFSR, nhưng kệ Nội dung chính Ở bài này, chúng ta có một hàm encode, đầu vào là...

[Sharif University CTF Quals 2013] too hard? (crypto300) 1

[Sharif University CTF Quals 2013] too hard? (crypto300)

Chúng ta cần tìm một số x sao cho: (11111111111111111111112 ^ x) % 123456790123456790123454320987654320987654321 = 1173805180904286755555543817503746512689 Nội dung chính Đây là một bài mà ngay khi đọc đề, trong trái tim nhân hậu và...