Tagged: javascript

[WarGame] flee button 0

[WarGame] flee button

http://wargame.kr:8080/prob/8/ click button, if you want to get the authentication key Chúng ta cần phải nhấn vào một cái nút, nhưng đáng tiếc rằng cái nút đó, như một định mệnh vậy, mãi ở...

[WarGame] maze game 0

[WarGame] maze game

http://wargame.kr:8080/prob/3/maze.php Task này đưa chúng ta vào một trò chơi dò đường. Chúng ta có một điểm xuất phát, có một điểm đích, và nhiệm vụ là phải di chuột từ điểm xuất phát...