Category: WarGame

[WarGame] php? c? 0

[WarGame] php? c?

http://wargame.kr:8080/prob/7/ :p Xem source, được gợi ý về file index.phps, mở nó ra coi: [php][/php] Mở tiếp file p7.c (http://wargame.kr:8080/prob/7/p7.c): [c]#include #include void nono(); int main(int argc,char **argv){ int i; if(argc!=2){nono();} i=atoi(argv[1]); if(i4){nono();} if(i

[WarGame] wtf_blackout 0

[WarGame] wtf_blackout

http://wargame.kr:8080/prob/35/ BlueH4G did working test.php in current directory! but, the blackout began yesterday.. We can view BlueH4G’s test.php source!! Không có bất cứ thứ gì cả, ngoài việc chúng ta thấy lời tựa tiếng...

[WarGame] flee button 0

[WarGame] flee button

http://wargame.kr:8080/prob/8/ click button, if you want to get the authentication key Chúng ta cần phải nhấn vào một cái nút, nhưng đáng tiếc rằng cái nút đó, như một định mệnh vậy, mãi ở...

[WarGame] bread shuttle 0

[WarGame] bread shuttle

http://wargame.kr:8080/prob/1/ Bài này thực sự rất gớm, các nhân vật thì xấu xí vô kể, còn trình duyệt thì Firefox không hỗ trợ Còn nhiệm vụ của chúng ta thì, chán ngắt – đẩy...

[WarGame] maze game 0

[WarGame] maze game

http://wargame.kr:8080/prob/3/maze.php Task này đưa chúng ta vào một trò chơi dò đường. Chúng ta có một điểm xuất phát, có một điểm đích, và nhiệm vụ là phải di chuột từ điểm xuất phát...

[WarGame] QR CODE PUZZLE 0

[WarGame] QR CODE PUZZLE

http://www.wargame.kr:8080/prob/37/ Did you get the key? Khi truy cập task này, ta thấy một hình QR Code, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt nó đã bị hoán đổi vị trí (dễ thấy quá trình...

[WarGame] already got 0

[WarGame] already got

http://wargame.kr:8080/prob/31/ you’ve already got key! :p Xem source, không có gì. Xem response header: HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 10 Sep 2013 14:22:55 GMT Server: Apache/2.2.14 (Ubuntu) X-Powered-By: PHP/5.3.2-1ubuntu4.21 AUTHKEY: fe48d93dbcb9069a6dbd068e02c8208aa87017a6 Vary: Accept-Encoding Content-Encoding:...