[WarGame] QR CODE PUZZLE

http://www.wargame.kr:8080/prob/37/

Did you get the key?

Khi truy cập task này, ta thấy một hình QR Code, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt nó đã bị hoán đổi vị trí (dễ thấy quá trình này được thực hiện bằng Javascript):

FliAE4F

Bài này có khá nhiều cách làm, chúng ta có thể tắt Javascript trong trình duyệt, chúng ta có thể debug và đặt breakpoint trước khi hình bị xáo trộn, và ngoài ra còn có cách lãng mạn hơn đó là chúng ta sẽ lao thẳng vào hình gốc để chiếm đoạt nó sexy_girl Xem source:

[javascript]
$(function(){ $(‘#join_img’).attr(‘src’,unescape(‘.%2f%69%6d%67%2f%71%72%2e%70%6e%67’));
$(‘#join_img’).jqPuzzle({rows:6,cols:6,shuffle:true,numbers:false,control:false,style:{overlap:false}});
hide_pz();});
function hide_pz(){
var pz=$(‘#join_img div’); if(pz[pz.length-2]){$(pz[1]).remove();$(pz[pz.length-2]).remove();}else{setTimeout("hide_pz()",5);}
}
[/javascript]

Chú ý ở phần set thuộc tính src của thẻ <img>, và dùng Web Developer Tools của trình duyệt để thực thi:

[javascript]
>>> unescape(‘.%2f%69%6d%67%2f%71%72%2e%70%6e%67’)
"./img/qr.png"
[/javascript]

Ok, mục tiêu đã xác định:

FliE5E4

Decode cái hình này, ta được:

GOOD!! key is "SHhjHJej"

→ flag = SHhjHJej.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *