Tagged: sqli

[OverTheWire] Natas – Level 17 0

[OverTheWire] Natas – Level 17

http://natas17.natas.labs.overthewire.org/ Nhấn View sourcecode: [php] Username: [/php] Tất cả các thông báo đều đã bị xoẹt xoẹt, làm sao đây Dựa vào cái gì để phân biệt giữa True và False bây giờ …...

[OverTheWire] Natas – Level 15 0

[OverTheWire] Natas – Level 15

http://natas15.natas.labs.overthewire.org/ Nhấn View sourcecode: [php][/php] Có một điều khác biệt so với task trước, đó là không hề có câu lệnh in ra password cho level tiếp theo. Vậy phải làm sao? Blind SQL...