Category: OverTheWire

[OverTheWire] Natas – Level 22 0

[OverTheWire] Natas – Level 22

http://natas22.natas.labs.overthewire.org/ only admins can reveal the password… Nhấn View sourcecode:

Do không hiểu cơ chế của cái hàm header() nên mình rơi vào bế tắc, rất cảm ơn Nam Tóc Xù đã hint mình bài này Thực chất...

[OverTheWire] Natas – Level 21 0

[OverTheWire] Natas – Level 21

http://natas21.natas.labs.overthewire.org/ Note: this website is colocated with http://natas21-experimenter.natas.labs.overthewire.org You are logged in as a regular user. Login as an admin to retrieve credentials for natas22. Nhấn View sourcecode:

Thua, đố làm được Chuyển...

[OverTheWire] Natas – Level 20 0

[OverTheWire] Natas – Level 20

http://natas20.natas.labs.overthewire.org/ You are logged in as a regular user. Login as an admin to retrieve credentials for natas21. Nhấn View sourcecode:

Chúng ta sẽ đi lần lượt theo quy trình xử lý của...

[OverTheWire] Natas – Level 19 0

[OverTheWire] Natas – Level 19

http://natas19.natas.labs.overthewire.org/ This page uses mostly the same code as the previous level, but session IDs are no longer sequential… Please login with your admin account to retrieve credentials for natas20. Không có View sourcecode,...

[OverTheWire] Natas – Level 18 0

[OverTheWire] Natas – Level 18

http://natas18.natas.labs.overthewire.org/ Please login with your admin account to retrieve credentials for natas19. Nhấn View sourcecode:

Bài này sử dụng một custom-session-manager, với giá trị của PHPSESSID nằm ngẫu nhiên trong khoảng từ (1,...

[OverTheWire] Natas – Level 17 0

[OverTheWire] Natas – Level 17

http://natas17.natas.labs.overthewire.org/ Nhấn View sourcecode:

Tất cả các thông báo đều đã bị xoẹt xoẹt, làm sao đây Dựa vào cái gì để phân biệt giữa True và False bây giờ … …… ………...

[OverTheWire] Natas – Level 16 0

[OverTheWire] Natas – Level 16

http://natas16.natas.labs.overthewire.org/ For security reasons, we now filter even more on certain characters Find words containing… Nhấn View sourcecode:

Thấy quen quen Vì rằng input đã bị escape một số ký tự chủ chốt,...

[OverTheWire] Natas – Level 15 0

[OverTheWire] Natas – Level 15

http://natas15.natas.labs.overthewire.org/ Nhấn View sourcecode:

Có một điều khác biệt so với task trước, đó là không hề có câu lệnh in ra password cho level tiếp theo. Vậy phải làm sao? Blind SQL...

[OverTheWire] Natas – Level 14 0

[OverTheWire] Natas – Level 14

http://natas14.natas.labs.overthewire.org/ Nhấn View sourcecode:

Ta thấy ngay được là username và password đều không bị escape. Inject với câu lệnh được dạy trong sách giáo khoa: username = ” OR 1=1# password =...