[OverTheWire] Natas – Level 18

http://natas18.natas.labs.overthewire.org/

Please login with your admin account to retrieve credentials for natas19.

Nhấn View sourcecode:

Bài này sử dụng một custom-session-manager, với giá trị của PHPSESSID nằm ngẫu nhiên trong khoảng từ (1, 640). Tất nhiên admin cũng chỉ có thể nằm trong mớ giá trị đó thôi, và chúng ta sẽ thử dần dần từng giá trị cho đến khi thành công:

Kết quả là SESSID của admin = 84:

→ flag = 4IwIrekcuZlA9OsjOkoUtwU6lhokCPYs.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *