[OverTheWire] Natas – Level 19

http://natas19.natas.labs.overthewire.org/

This page uses mostly the same code as the previous level, but session IDs are no longer sequential…

Please login with your admin account to retrieve credentials for natas20.

Không có View sourcecode, tuy nhiên dựa vào lời tựa, ta có thể hiểu là nó cũng tương tự bài 18, chỉ khác là giá trị của PHPSESSID sẽ không còn đơn giản nữa.

Thử login với:

username:password = yeuchimse:123456

Kiểm tra cookie:

PHPSESSID=3334332d7965756368696d7365

Khá giống một xâu HEX, decode:

343-yeuchimse

Đơn giản đến không ngờ. Như vậy ta chỉ cần dò giống hệt bài trước, khác mỗi cái cơ chế encode của biến PHPSESSID:

Kết quả là ta tìm được admin tại id = 176

→ flag = eofm3Wsshxc5bwtVnEuGIlr7ivb9KABF.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *