Tagged: web

[WarGame] php? c? 0

[WarGame] php? c?

http://wargame.kr:8080/prob/7/ :p Xem source, được gợi ý về file index.phps, mở nó ra coi: [php][/php] Mở tiếp file p7.c (http://wargame.kr:8080/prob/7/p7.c): [c]#include #include void nono(); int main(int argc,char **argv){ int i; if(argc!=2){nono();} i=atoi(argv[1]); if(i4){nono();} if(i

[OverTheWire] Natas – Level 21 0

[OverTheWire] Natas – Level 21

http://natas21.natas.labs.overthewire.org/ Note: this website is colocated with http://natas21-experimenter.natas.labs.overthewire.org You are logged in as a regular user. Login as an admin to retrieve credentials for natas22. Nhấn View sourcecode: [php]

[OverTheWire] Natas – Level 19 0

[OverTheWire] Natas – Level 19

http://natas19.natas.labs.overthewire.org/ This page uses mostly the same code as the previous level, but session IDs are no longer sequential… Please login with your admin account to retrieve credentials for natas20. Không có View sourcecode,...

[OverTheWire] Natas – Level 17 0

[OverTheWire] Natas – Level 17

http://natas17.natas.labs.overthewire.org/ Nhấn View sourcecode: [php] Username: [/php] Tất cả các thông báo đều đã bị xoẹt xoẹt, làm sao đây Dựa vào cái gì để phân biệt giữa True và False bây giờ …...