[OverTheWire] Natas – Level 21

http://natas21.natas.labs.overthewire.org/

Note: this website is colocated with http://natas21-experimenter.natas.labs.overthewire.org

You are logged in as a regular user. Login as an admin to retrieve credentials for natas22.

Nhấn View sourcecode:

[php]“;
print “

Username: natas22n";
    print "Password: 

“;
} else {
print “You are logged in as a regular user. Login as an admin to retrieve credentials for natas22.”;
}
}
/* }}} */

session_start();
print_credentials();

?>
[/php]

Thua, đố làm được emo_popo_beat_plaster

Chuyển qua trang kia và chú ý ở:

[php]// if update was submitted, store it
if(array_key_exists(“submit”, $_REQUEST)) {
foreach($_REQUEST as $key => $val) {
$_SESSION[$key] = $val;
}
} [/php]

Xong, còn có thể mong chờ một bài dễ hơn được nữa ở level này không hả trời surrender

Rõ ràng ta có thể edit cái form submit để trang thứ 2 này lưu $_SESSION với các giá trị tùy ý, trong khi trang 1 lại dùng chung session với trang 2. Thế là emo_popo_look_down

  1. Submit trang 2 với một thuộc tính có name:value = admin:1
  2. Đổi biến PHPSESSID của trang 1 thành PHPSESSID của trang 2.
  3. Done.
You are an admin. The credentials for the next level are:

Username: natas22
Password: chG9fbe1Tq2eWVMgjYYD1MsfIvN461kJ

→ flag = chG9fbe1Tq2eWVMgjYYD1MsfIvN461kJ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *