Tagged: blind

[OverTheWire] Natas – Level 19 0

[OverTheWire] Natas – Level 19

http://natas19.natas.labs.overthewire.org/ This page uses mostly the same code as the previous level, but session IDs are no longer sequential… Please login with your admin account to retrieve credentials for natas20. Không có View sourcecode,...

[OverTheWire] Natas – Level 17 0

[OverTheWire] Natas – Level 17

http://natas17.natas.labs.overthewire.org/ Nhấn View sourcecode: [php] Username: [/php] Tất cả các thông báo đều đã bị xoẹt xoẹt, làm sao đây Dựa vào cái gì để phân biệt giữa True và False bây giờ …...

[OverTheWire] Natas – Level 16 0

[OverTheWire] Natas – Level 16

http://natas16.natas.labs.overthewire.org/ For security reasons, we now filter even more on certain characters Find words containing… Nhấn View sourcecode: [php]

[OverTheWire] Natas – Level 15 0

[OverTheWire] Natas – Level 15

http://natas15.natas.labs.overthewire.org/ Nhấn View sourcecode: [php][/php] Có một điều khác biệt so với task trước, đó là không hề có câu lệnh in ra password cho level tiếp theo. Vậy phải làm sao? Blind SQL...