Tagged: stolenbyte

[CodeEngn] Basic RCE – Level 09 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 09

http://codeengn.com/challenges/basic/09 Find the StolenByte Ex) 75156A0068352040 Kiểm tra bằng PEiD ta thấy Packer là UPX. Đặt BP tại câu lệnh JMP huyền thoại ở 00407387, F9, F8: [asm]00401000 90 nop 00401001 90 nop 00401002...