[CodeEngn] Basic RCE – Level 09

http://codeengn.com/challenges/basic/09

Find the StolenByte
Ex) 75156A0068352040

Kiểm tra bằng PEiD ta thấy Packer là UPX. Đặt BP tại câu lệnh JMP huyền thoại ở 00407387, F9, F8:

Một dãy dài những dòng bị NOP chính là các byte ta cần tìm, vì hàm MessageBoxA nhận đầu vào là 4 tham số chứ không phải 1. Quay về 00407387:

Ta thấy từ 0040737A đến 00407384 là rác, còn lại có 3 lệnh PUSH ở trên phù hợp những thứ ta đang tìm. Nếu thử ghi đè những byte đó vào các dòng bị NOP ở trên, ta thấy chúng trùng khớp:

→ flag = 6A0068002040006812204000.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *