[CodeEngn] Basic RCE – Level 03

http://codeengn.com/challenges/basic/03

What is the name of the Visual Basic function that compares two strings?

Câu này Google thì hơi khó, chúng ta search trong file .exe mà task cung cấp sẽ tốt hơn, mình cũng nhớ một chút về cái tên hàm, nhưng không chắc chắn.

Mở file 03.exe trong OllyDbg, chuột phải chọn Search for > All intermodular calls, nhấn vào tiêu đề cột Destination để sort cho dễ nhìn:

codeengn basic 02

Đúng cái này rồi :)

→ flag = __vbaStrCmp.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *