Tagged: crypto

[30C3 CTF] fourier (Numbers200) 0

[30C3 CTF] fourier (Numbers200)

Heres one for those that like numbers and mathematics… fourier.tar.gz File dự phòng Mở bài Chúng ta được cung cấp cho 1 file fourier (elf) và 1 file flag.four (data). File fourier dùng để...

[Sharif University CTF Quals 2013] one Line encoder For Specialist pRogrammer (crypto200) 0

[Sharif University CTF Quals 2013] one Line encoder For Specialist pRogrammer (crypto200)

  Có thể để ý ngay những chữ viết hoa trong tên bài, nó là LFSR, nhưng kệ Nội dung chính Ở bài này, chúng ta có một hàm encode, đầu vào là...

[OverTheWire] Natas – Level 11 0

[OverTheWire] Natas – Level 11

http://natas11.natas.labs.overthewire.org/ Cookies are protected with XOR encryption Xem source:

Ok, chúng ta cần có $data[“showpassword”] == “yes”. Trước đó, $data được lấy giá trị thông qua hàm loadData():

Hiểu tổng quát, $data...