Tagged: rfi

[OverTheWire] Natas – Level 07 0

[OverTheWire] Natas – Level 07

http://natas7.natas.labs.overthewire.org/ Xem source: [php] natas7 Home About [/php] Với dạng ?page=xxx, có thể nghĩ ngay đến Remote File Inclusion, và gợi ý đề đường dẫn nằm trong source cũng một phần góp thêm lý...