[OverTheWire] Natas – Level 07

http://natas7.natas.labs.overthewire.org/

Xem source:
[php]

natas7

[/php]

Với dạng ?page=xxx, có thể nghĩ ngay đến Remote File Inclusion, và gợi ý đề đường dẫn nằm trong source cũng một phần góp thêm lý lẽ cho quan điểm ấy.

Truy cập:

Kết quả:

DBfUBfqQG69KvJvJ1iAbMoIpwSNQ9bWe

→ flag = DBfUBfqQG69KvJvJ1iAbMoIpwSNQ9bWe.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *