Yêu CTF Blog

[Sharif University CTF Quals 2013] one Line encoder For Specialist pRogrammer (crypto200) 0

[Sharif University CTF Quals 2013] one Line encoder For Specialist pRogrammer (crypto200)

  Có thể để ý ngay những chữ viết hoa trong tên bài, nó là LFSR, nhưng kệ Nội dung chính Ở bài này, chúng ta có một hàm encode, đầu vào là...

[No cON Name Facebook CTF Quals 2013] Writeups 0

[No cON Name Facebook CTF Quals 2013] Writeups

ACCESS LEVEL 1 Open crypto.js file, copy the parameter of eval() function and execute it in firebug, we will get:

So, to get the goodboy, we must find a number res such that:...

[CSAW CTF 2013] keygenme (Re400) 0

[CSAW CTF 2013] keygenme (Re400)

keygenme – 400 Points Solved by 100 teams. nc 128.238.66.219 14549 keygenme32.elf File dự phòng: https://db.tt/LATd1AuP Nội dung chính Đây là note thì đúng hơn là một writeup Ở bài này chúng ta được...

[WarGame] php? c? 0

[WarGame] php? c?

http://wargame.kr:8080/prob/7/ :p Xem source, được gợi ý về file index.phps, mở nó ra coi:

Mở tiếp file p7.c (http://wargame.kr:8080/prob/7/p7.c):

Chương trình này nhận 1 tham số, chính là cái đầu tiên mà...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 20 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 20

http://codeengn.com/challenges/basic/20 This program needs a key file. What does the data in the file crackme3.key have to be to make it print the above message. Ex) 41424344454647 (This problem has multiple answers, so post...