Yêu CTF Blog

[Sharif University CTF Quals 2013] one Line encoder For Specialist pRogrammer (crypto200) 0

[Sharif University CTF Quals 2013] one Line encoder For Specialist pRogrammer (crypto200)

  Có thể để ý ngay những chữ viết hoa trong tên bài, nó là LFSR, nhưng kệ Nội dung chính Ở bài này, chúng ta có một hàm encode, đầu vào là...

[Sharif University CTF Quals 2013] too hard? (crypto300) 1

[Sharif University CTF Quals 2013] too hard? (crypto300)

Chúng ta cần tìm một số x sao cho: (11111111111111111111112 ^ x) % 123456790123456790123454320987654320987654321 = 1173805180904286755555543817503746512689 Nội dung chính Đây là một bài mà ngay khi đọc đề, trong trái tim nhân hậu và...

[No cON Name Facebook CTF Quals 2013] Writeups 1

[No cON Name Facebook CTF Quals 2013] Writeups

ACCESS LEVEL 1 Open crypto.js file, copy the parameter of eval() function and execute it in firebug, we will get:

So, to get the goodboy, we must find a number res such that:...

[CSAW CTF 2013] keygenme (Re400) 0

[CSAW CTF 2013] keygenme (Re400)

keygenme – 400 Points Solved by 100 teams. nc 128.238.66.219 14549 keygenme32.elf File dự phòng: https://db.tt/LATd1AuP Nội dung chính Đây là note thì đúng hơn là một writeup Ở bài này chúng ta được...

[CSAW CTF 2013] Impossible (Re500) 0

[CSAW CTF 2013] Impossible (Re500)

Ưu tiên viết bài này trước, vì đây là lần đầu tiên chạm tới ngưỡng 500 đầy danh giá, mà có lẽ sẽ mãi cho đến về sau cũng khó lặp lại được Impossible...

[WarGame] php? c? 0

[WarGame] php? c?

http://wargame.kr:8080/prob/7/ :p Xem source, được gợi ý về file index.phps, mở nó ra coi:

Mở tiếp file p7.c (http://wargame.kr:8080/prob/7/p7.c):

Chương trình này nhận 1 tham số, chính là cái đầu tiên mà...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 20 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 20

http://codeengn.com/challenges/basic/20 This program needs a key file. What does the data in the file crackme3.key have to be to make it print the above message. Ex) 41424344454647 (This problem has multiple answers, so post...