Tagged: reverse

[CodeEngn] Basic RCE – Level 15 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 15

http://codeengn.com/challenges/basic/15 Find the Serial when the Name is CodeEngn Thật sự rất nhàm chán khi lại là một bài thuần về fishing. → flag = 24928.  

[CodeEngn] Basic RCE – Level 14 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 14

http://codeengn.com/challenges/basic/14 Find the Serial when the Name of CodeEngn (This problem has several answers, and the answer should be a 5 digit number. Brute forcing is required.) Ex: 11111 Packer là UPX, tiến hành...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 13 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 13

http://codeengn.com/challenges/basic/13 Find the answer Kiểm tra bằng PEiD thấy viết bằng .Net, dùng Reflector để mở: [csharp]public class RijndaelSimple { // Methods public static string Decrypt(string cipherText, string passPhrase, string saltValue, string hashAlgorithm, int...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 12 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 12

http://codeengn.com/challenges/basic/12 You will see a success message after finding the key. If you would want the Key itself to replace the success message in the MessageBox, open up a Hex Editor and overwrite the...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 11 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 11

http://codeengn.com/challenges/basic/11 Find the OEP. Ex) 00401000 / Find the Stolenbyte. Ex) FF35CA204000E84D000000 The solution should be in this format : OEP + Serial Ex ) 00401000FF35CA204000E84D000000 Bài này chính là bài 9, chỉ khác...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 10 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 10

http://codeengn.com/challenges/basic/10 After finding the OEP, find the OPCODE of the branch instruction going to the “goodboy routine” The solution should be in this format : OEP + Serial EX) 00400000EB03 Kiểm tra bằng PEiD,...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 09 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 09

http://codeengn.com/challenges/basic/09 Find the StolenByte Ex) 75156A0068352040 Kiểm tra bằng PEiD ta thấy Packer là UPX. Đặt BP tại câu lệnh JMP huyền thoại ở 00407387, F9, F8: [asm]00401000 90 nop 00401001 90 nop 00401002...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 08 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 08

http://codeengn.com/challenges/basic/08 Find the OEP Ex) 00400000 Bài này quá nhàm chán, chúng ta có thể dùng PEiD Generic OEP Finder để có được kết quả. → flag = 01012475.

[CodeEngn] Basic RCE – Level 07 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 07

http://codeengn.com/challenges/basic/07 Assuming the drive name of C is CodeEngn, what does CodeEngn transform into in the process of the serial construction Lần theo goodboy, ta thấy đoạn mã kiểm tra như sau: [asm]00401099 |....