[CodeEngn] Basic RCE – Level 07

http://codeengn.com/challenges/basic/07

Assuming the drive name of C is CodeEngn, what does CodeEngn transform into in the process of the serial construction

Lần theo goodboy, ta thấy đoạn mã kiểm tra như sau:

Có thể đọc code, cũng có thể debug, ta có được trình tự thực hiện:

  1. Lấy DriveName của ổ C (biến X)
  2. Ghép với xâu 4562-ABEX
  3. Thực hiện 2 lần thao tác: Tăng 1 đơn vị của mã ASCII đối với 4 ký tự đầu của X. Như vậy về bản chất là tăng 2 đơn vị.

Các quá trình sau không còn thuộc về yêu cầu của bài này, chúng ta sẽ bỏ qua. Bước 2 cũng không liên quan trực tiếp đến X, ta cũng bỏ qua.

Như vậy: CodeEngn được chuyển thành EqfgEngn.

→ flag = EqfgEngn.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *